Tìm kiếm theo ngày diễn ra:

Workshop: Developer / Software Engineer dùng Mac được không? Dùng gì cho hiệu quả? - ShopDunk x Duy Luân

⭐️ShopDunk Workshop "Dùng mac sao cho hiệu quả"

💕Có mặt trong buổi Workshop vì có những ''câu chuyện'' chia sẻ thực sự có ích về:
- Tính tương thích với các công cụ front end, backend, mobile app và data engineering
- Docker for Mac: một cách dev tiện lợi cho mọi thứ bạn cần
- Apple Silicon có gây khó tương thích hay không? giải quyết thế nào?
Xem chi tiết
Workshop: Developer / Software Engineer dùng Mac được không? Dùng gì cho hiệu quả? - ShopDunk x Duy Luân

⭐️ShopDunk Workshop "Dùng mac sao cho hiệu quả"

💕Có mặt trong buổi Workshop vì có những ''câu chuyện'' chia sẻ thực sự có ích về:
- Tính tương thích với các công cụ front end, backend, mobile app và data engineering
- Docker for Mac: một cách dev tiện lợi cho mọi thứ bạn cần
- Apple Silicon có gây khó tương thích hay không? giải quyết thế nào?
Xem chi tiết
Workshop: Developer / Software Engineer dùng Mac được không? Dùng gì cho hiệu quả? - ShopDunk x Duy Luân

⭐️ShopDunk Workshop "Dùng mac sao cho hiệu quả"

💕Có mặt trong buổi Workshop vì có những ''câu chuyện'' chia sẻ thực sự có ích về:
- Tính tương thích với các công cụ front end, backend, mobile app và data engineering
- Docker for Mac: một cách dev tiện lợi cho mọi thứ bạn cần
- Apple Silicon có gây khó tương thích hay không? giải quyết thế nào?
Xem chi tiết
Workshop: Developer / Software Engineer dùng Mac được không? Dùng gì cho hiệu quả? - ShopDunk x Duy Luân

⭐️ShopDunk Workshop "Dùng mac sao cho hiệu quả"

💕Có mặt trong buổi Workshop vì có những ''câu chuyện'' chia sẻ thực sự có ích về:
- Tính tương thích với các công cụ front end, backend, mobile app và data engineering
- Docker for Mac: một cách dev tiện lợi cho mọi thứ bạn cần
- Apple Silicon có gây khó tương thích hay không? giải quyết thế nào?
Xem chi tiết
Workshop: Developer / Software Engineer dùng Mac được không? Dùng gì cho hiệu quả? - ShopDunk x Duy Luân

⭐️ShopDunk Workshop "Dùng mac sao cho hiệu quả"

💕Có mặt trong buổi Workshop vì có những ''câu chuyện'' chia sẻ thực sự có ích về:
- Tính tương thích với các công cụ front end, backend, mobile app và data engineering
- Docker for Mac: một cách dev tiện lợi cho mọi thứ bạn cần
- Apple Silicon có gây khó tương thích hay không? giải quyết thế nào?
Xem chi tiết

Sự kiện sắp diễn ra

Hiện tại không có sự kiện nào trong khoảng thời gian này

Sự kiện đang diễn ra

Hiện tại không có sự kiện nào trong khoảng thời gian này

Sự kiện đã diễn ra

Workshop: Developer / Software Engineer dùng Mac được không? Dùng gì cho hiệu quả? - ShopDunk x Duy Luân

⭐️ShopDunk Workshop "Dùng mac sao cho hiệu quả"

💕Có mặt trong buổi Workshop vì có những ''câu chuyện'' chia sẻ thực sự có ích về:
- Tính tương thích với các công cụ front end, backend, mobile app và data engineering
- Docker for Mac: một cách dev tiện lợi cho mọi thứ bạn cần
- Apple Silicon có gây khó tương thích hay không? giải quyết thế nào?
Xem chi tiết
Workshop: Developer / Software Engineer dùng Mac được không? Dùng gì cho hiệu quả? - ShopDunk x Duy Luân

⭐️ShopDunk Workshop "Dùng mac sao cho hiệu quả"

💕Có mặt trong buổi Workshop vì có những ''câu chuyện'' chia sẻ thực sự có ích về:
- Tính tương thích với các công cụ front end, backend, mobile app và data engineering
- Docker for Mac: một cách dev tiện lợi cho mọi thứ bạn cần
- Apple Silicon có gây khó tương thích hay không? giải quyết thế nào?
Xem chi tiết
Workshop: Developer / Software Engineer dùng Mac được không? Dùng gì cho hiệu quả? - ShopDunk x Duy Luân

⭐️ShopDunk Workshop "Dùng mac sao cho hiệu quả"

💕Có mặt trong buổi Workshop vì có những ''câu chuyện'' chia sẻ thực sự có ích về:
- Tính tương thích với các công cụ front end, backend, mobile app và data engineering
- Docker for Mac: một cách dev tiện lợi cho mọi thứ bạn cần
- Apple Silicon có gây khó tương thích hay không? giải quyết thế nào?
Xem chi tiết
Workshop: Developer / Software Engineer dùng Mac được không? Dùng gì cho hiệu quả? - ShopDunk x Duy Luân

⭐️ShopDunk Workshop "Dùng mac sao cho hiệu quả"

💕Có mặt trong buổi Workshop vì có những ''câu chuyện'' chia sẻ thực sự có ích về:
- Tính tương thích với các công cụ front end, backend, mobile app và data engineering
- Docker for Mac: một cách dev tiện lợi cho mọi thứ bạn cần
- Apple Silicon có gây khó tương thích hay không? giải quyết thế nào?
Xem chi tiết
Workshop: Developer / Software Engineer dùng Mac được không? Dùng gì cho hiệu quả? - ShopDunk x Duy Luân

⭐️ShopDunk Workshop "Dùng mac sao cho hiệu quả"

💕Có mặt trong buổi Workshop vì có những ''câu chuyện'' chia sẻ thực sự có ích về:
- Tính tương thích với các công cụ front end, backend, mobile app và data engineering
- Docker for Mac: một cách dev tiện lợi cho mọi thứ bạn cần
- Apple Silicon có gây khó tương thích hay không? giải quyết thế nào?
Xem chi tiết
Xem tất cả sự kiện đã diễn ra